Bilaga till ansökan om Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp, måste bifogas.
Ladda ner blankett att fylla i

Kompletterande pedagogisk utbildning: Ämneslärare grundskolans åk 7-9, två undervisningsämnen

Detta är en programinriktning av Kompletterande pedagogisk utbildning

Sammanfattning

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) 90 högskolepoäng vänder sig till dig som vill bli ämneslärare och som har ämneskunskaper som är relevanta för ett eller flera av skolans undervisningsämnen.

Beroende på omfattningen av dina tidigare ämnesstudier och antalet ämnen kan du inrikta dina studier mot ämneslärarexamen för undervisning i grundskolan årskurs 7-9 eller i gymnasieskolan. Denna inriktning leder till en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolan årskurs 7-9, 240 hp (avancerad nivå).

För att kunna erhålla ämneslärarexamen ska den ämnesutbildning som föregår den kompletterande utbildningen motsvara de krav som ställs per ämne.

Utbildningen genomförs nätbaserat via lärplattform samt campusförlagda dagar.

Den verksamhetsförlagda utbildningen (vfu) genomförs på en skola i en av de kommuner i Skåne eller Blekinge som samverkar med Malmö universitet. Den verksamhetsförlagda utbildningen är på heltid och genomförs under fastlagda perioder och omfattar 30 högskolepoäng. För mer info om vfu se: http://www.mah.se/fakulteter-och-omraden/ls/Partneromraden/

Har du anställning som lärare men saknar lärarutbildning finns möjlighet att nå lärarexamen inom VAL-projektet (Vidareutbildning av lärare), se www.mah.se/ls/VAL där du hittar information och länk till dokument för ansökan. Inom VAL-projektet har du möjlighet att göra den verksamhetsförlagda delen av utbildningen inom ramen för din läraranställning om denna fullgörs på minst halvtid i relevanta ämnen och relevanta åldersspår

Om du vid utbildningens start har en anställning på en skola i Skåne enligt Förordning (2016:350) om försöksverksamhet med anställning under viss kompletterande utbildning kan efter överenskommelse mellan skolhuvudman och universitet för närvarande vissa delar av vfu genomföras inom ramen för den egna anställningen. Förordningen gäller för ämnen där det enligt Skolverket råder brist på legitimerade och behöriga lärare: Biologi, Engelska, Fysik, Geografi, Kemi, Matematik, Spanska, Svenska, Svenska som andraspråk och Teknik.

Behörighetskrav

Högskoleutbildning om minst 180 hp där ett ämne omfattar minst 90 hp samt ytterligare ett ämne om minst 60 hp.
Med ämne avses relevant skolämne i grundskolan i något av följande undervisningsämne 1 om 90 hp: Biologi, Fysik, Kemi, Teknik, Matematik, Franska, Spanska, Tyska, Modersmål, Svenska, Svenska som andraspråk, Engelska, Idrott och hälsa. Som undervisningsämne 2 om 60 hp: Biologi, Fysik, Kemi, Teknik, Matematik, Franska, Spanska, Tyska, Modersmål, Engelska, Geografi, Historia, Religionskunskap, Svenska som andraspråk.

Specifika ämneskrav se särskild sida.

Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet, se www.antagning.se

Urval:

högskolepoäng 100% 2/3 av platserna fördelas till behöriga sökande som har minst ett av undervisningsämnena inom kemi, biologi, fysik, teknik eller matematik. 1/3 av platserna fördelas till behöriga sökande med övriga undervisningsämnen Urval inom dessa görs efter akademiska poäng upp till 300 högskolepoäng.

Om utbildningen

Specifika ämneskrav för 90 hp

Biologi 

Kurser om sammanlagt 90 hp - omfattande kurser inom ämnesområdena molekylärbiologi, humanfysiologi, zoologi, ekologi, genetik, floristik och faunistik.

Kemi

Kurser om sammanlagt 90 hp - omfattande kurser inom allmän kemi, organisk kemi, oorganisk kemi och biokemi samt ytterligare kurser i t ex, analytisk kemi och fysikalisk kemi.Alternativt en civilingenjörsexamen med kemisk inriktning t ex kemiteknik, bioteknik.

Fysik

Kurser om sammanlagt 90 hp – omfattande kurser inom mekanik, elektromagnetism, vågrörelse/optik, energi, kvantfysik och relativitetsteori samt ytterligare kurser upp till 90 hp i ämnet. Alternativt en civilingenjörsexamen i teknisk fysik.

Teknik

Kurser om sammanlagt 90hp i tekniska ämnen tex en civilingenjörsexamen. Kursinnehåll med relevans för undervisningsämnet teknik är tekniska system och processer, informationsteknik/digitala verktyg, energi, hållbar utveckling, elektroteknik/elektronik, ekonomi i tekniska processer, materiallära och hållfasthetslära.

Matematik

Kurser om sammanlagt 90 hp – omfattande kurser i envariabelanalys, flervariabelanalys och linjär algebra samt ytterligare kurser upp till 90 hp i t ex matematisk statistik, diskret matematik, sannolikhetslära eller numerisk analys. Alternativt en civilingenjörsexamen med matematisk inriktning som t ex teknisk fysik eller teknisk matematik.

Svenska

Kurser om sammanlagt 90 hp - omfattande 30 hp i litteraturvetenskap och 30 hp språklig inriktning samt fördjupning i litteraturvetenskap eller språklig inriktning.

Modersmål

Kurser om sammanlagt 90 hp i den sökandes modersmål. Modersmål ska styrkas exempelvis genom svensk gymnasieutbildning i modersmålet,  alternativt avslutad utländsk gymnasieutbildning med den sökandes modersmål som undervisningsspråk.

Engelska/Franska/Spanska/Tyska/Svenska som andraspråk

Fullgjorda ämnesstudier i fördjupning, 90 hp.

Idrott och hälsa

Kurser om sammanlagt 90 inom det idrottsvetenskapliga området, med relevans för undervisningsämnet idrott och hälsa, vari ingår rörelse- och idrottslära 35 hp, humanbiologi 15 hp, idrott och samhälle 15 hp, hälsopedagogik 15 hp, och idrottspsykologi 10 hp. I studierna ska ha ingått säkerhetsutbildning vid rörelse-, idrotts- och friluftsaktiviteter.   

Fullgjorda ämnesstudier i fördjupning 60 hp

I nedanstående ämnen finns specifika krav:

 • Biologi ska omfatta kurser inom området ekologi, floristik/faunistik humanfysiologi och genetik.
 • Kemi ska omfatta kurser i grundläggande kemi vari ingår allmän kemi, organisk kemi och oorganisk kemi.
 • Fysik ska omfatta kurser i grundläggande fysik vari ingår mekanik, ellära, vågrörelselära och optik.
 • Matematik ska omfatta kurser inom geometri, algebra, matematisk statistik och sannolikhetslära.
 • Geografi ska omfatta kurser i både samhällsgeografi och naturgeografi, minst 15 hp i vardera.
 • Religionskunskap ska omfatta grundkursen med de olika världsreligionerna.

Mer information

För mer information om ämnena i skolan se Skolverkets webb.

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2020

Programkod:
LALKP version 10
Engelsk benämning:
Supplementary Programme in Education
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
07 mars 2012
Fastställandedatum:
20 februari 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020

Förkunskapskrav

 • Ämneslärare grundskolans åk 7-9, ett undervisningsämne 90 hp
  Högskoleutbildning om minst 180 hp där ett ämne omfattar minst 90 hp. Med ämne avses relevant skolämne i grundskolan i något av följande undervisningsämne: Biologi, Fysik, Kemi, Teknik, Matematik, Franska, Spanska, Tyska, Modersmål, Svenska som andraspråk.

  Specifika ämneskrav se särskild sida.

  Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet, se www.antagning.se
 • Ämneslärare grundskolans åk 7-9, två undervisningsämnen 90 hp
  Högskoleutbildning om minst 180 hp där ett ämne omfattar minst 90 hp samt ytterligare ett ämne om minst 60 hp.
  Med ämne avses relevant skolämne i grundskolan i något av följande undervisningsämne 1 om 90 hp: Biologi, Fysik, Kemi, Teknik, Matematik, Franska, Spanska, Tyska, Modersmål, Svenska, Svenska som andraspråk, Engelska, Idrott och hälsa. Som undervisningsämne 2 om 60 hp: Biologi, Fysik, Kemi, Teknik, Matematik, Franska, Spanska, Tyska, Modersmål, Engelska, Geografi, Historia, Religionskunskap, Svenska som andraspråk.

  Specifika ämneskrav se särskild sida.

  Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet, se www.antagning.se
 • Ämneslärare grundskolans åk 7-9, tre undervisningsämnen 90 hp
  Högskoleutbildning om minst 180 hp där ett ämne omfattar minst 90 hp i vilket ingår ett självständigt arbete om 15 hp samt ytterligare två ämnen om minst 45 hp vardera alt. ett ämne om minst 90 hp om ämnet utgörs av kombinationen svenska/samhällskunskap.
  Med ämne avses relevant skolämne i grundskolan i något av följande undervisningsämne 1 om 90 hp: Biologi, Fysik, Kemi, Teknik, Matematik, Modersmål, Svenska, Samhällskunskap, Svenska som andraspråk, Idrott och hälsa.
  Som undervisningsämne 2 och 3 om vardera 45 hp: Biologi, Fysik, Kemi, Teknik, Matematik, Geografi, Historia, Religionskunskap.
  Som undervisningsämne 2 om 90 hp: Svenska (endast i kombination med Samhällskunskap) eller Samhällskunskap (endast i kombination med Svenska)

  Specifika ämneskrav se särskild sida.

  Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet, se www.antagning.se
 • Ämneslärare gymnasieskolan, ett undervisningsämne 90 hp
  Högskoleutbildning om minst 180 hp där ett ämne omfattar minst 120 hp. Med ämne avses relevant skolämne i gymnasieskolan i något av följande undervisningsämne: Biologi, Fysik, Kemi, Matematik, Naturkunskap, Franska, Italienska, Spanska, Tyska, Modersmål, Pedagogik, Svenska som andraspråk.

  Specifika ämneskrav se särskild lista.

  Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet, se www.antagning.se
 • Ämneslärare gymnasieskolan, två undervisningsämnen 90 hp
  Högskoleutbildning om minst 210 hp där ett ämne omfattar minst 120 hp och ytterligare ett ämne om minst 90 hp alt. minst 120 hp om ämnet utgörs av kombinationen svenska/samhällskunskap, samt ett självständigt arbete om 15 hp i något av undervisningsämnena.
  Med ämne avses relevant skolämne i gymnasieskolan i något av följande undervisningsämne 1 om 120 hp: Biologi, Fysik, Kemi, Matematik, Naturkunskap, Franska, Italienska, Spanska, Tyska, Modersmål, Svenska, Engelska, Idrott och hälsa, Samhällskunskap, Psykologi, Pedagogik, Svenska som andraspråk.
  Som undervisningsämne 2 om 90 hp: Biologi, Fysik, Kemi, Matematik, Naturkunskap, Franska, Italienska, Spanska, Tyska, Modersmål, Engelska, Idrott och hälsa, Psykologi, Pedagogik, Geografi, Historia, Religionskunskap, Svenska som andraspråk, Filosofi.
  Som undervisningsämne 2 om 120 hp: Svenska (endast i kombination med Samhällskunskap) eller Samhällskunskap (endast i kombination med Svenska)

  Specifika ämneskrav se särskild lista.

  Kunskaper motsvarande grundläggande behörighet, se www.antagning.se

Upplägg

Utbildningen är upplagd för studenter som genom högskoleutbildning eller motsvarande har ämneskunskaper i andra undervisningsämnen än yrkesämnen som är relevanta för läraryrket. Dessa kunskaper kan ha förvärvats genom studier inom ett högskoleprogram, genom fristående kurser eller genom en utländsk högskoleutbildning.
Utbildningen är utformad för att tillgodose de krav som ett föränderligt samhälle ställer på skola och lärare och består av studier inom utbildningsvetenskaplig kärna inklusive ämnesdidaktik samt verksamhetsförlagd utbildning. Kompletterande pedagogisk utbildning består av kurser med ett innehåll som är relaterat till studentens ämnesinriktning. I utbildningen ingår ett examensarbete med ämnesdidaktiskt fokus om 15 högskolepoäng.
Studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan omfattar 60 högskolepoäng och anknyter till kommande yrkesutövning och omfattar följande:
– skolväsendets historia, organisation och villkor samt skolans värdegrund, innefattande de
grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna,
– läroplansteori och ämnesdidaktik,
– vetenskapsteori och forskningsmetodik,
– utveckling, lärande och specialpedagogik,
– sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,
– bedömning och betygsättning,
– utvärdering och utvecklingsarbete, och
– elevers språk- och kunskapsutveckling i ett samhälle kännetecknat av kulturell mångfald.
Från början och under större delen av utbildningen deltar studenten i arbetet på en partnerskola där den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs i samverkan mellan berörd kommun/berörd skola och högskolan. Den verksamhetsförlagda utbildningen är förlagd inom relevant verksamhet och ämne och omfattar 20 veckor (30 högskolepoäng).
Utbildningen regleras av förordning om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen (SFS 2011:686). Av förordningen framgår det att ämneslärarexamen efter genomgången kompletterande pedagogisk utbildning kan avläggas på grundnivå eller avancerad nivå. Vidare framgår det att ämneslärarexamen efter genomgången kompletterande pedagogisk utbildning undantas från högskoleförordningens bestämmelse om ett begränsat antal ämneskombinationer.
Utbildning som leder till examen på grundnivå innehåller kurser på avancerad nivå omfattande minst 27 högskolepoäng. Utbildning som leder till examen på avancerad nivå innehåller kurser på avancerad nivå omfattande 42 högskolepoäng vari ingår ett examensarbete med ämnesdidaktiskt fokus om 15 högskolepoäng.
Studenter inriktade mot ämneslärarexamen på grundnivå kan efter ansökan medges möjlighet att genomföra examensarbete om 15 högskolepoäng på avancerad nivå. En förutsättning är att studenten kan uppvisa ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng relevant för det undervisningsämne som ämneslärarexamen avser.
Examination
Examinationen utformas utifrån de lärandemål som anges för kurserna.
Examination av verksamhetsförlagd utbildning utformas i en tillämplig progression över terminerna och utformas för att ge underlag för en helhetsbedömning av studentens lämplighet för läraryrket. Examinator utses av högskolan. Partnerskolan medverkar i bedömningen av den verksamhetsförlagda utbildningen genom att lämna underlag till examinator.
Studenten ska under hela sin utbildningstid ges möjlighet att med berörd/a lärare i skolan och på högskolan diskutera utvecklingen av sin yrkeskompetens.
På utbildningens samtliga kurser inklusive kurser i verksamhetsförlagd utbildning används betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd.
I de fall tveksamhet uppstår om en students möjlighet att med godkänt resultat fullfölja den påbörjade utbildningen eller om dennes lämplighet för yrket ska snarast genom vägledande samtal med berörd lärare och institutionsledning prövas om studenten ska avrådas att fortsätta utbildningen.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2020:
Höst 2020 - Termin 1
Vår 2021 - Termin 2
Höst 2021 - Termin 3

Lärandemål

Utdrag ur Högskolelagen 2006:173
"Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. (…) Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.
Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper. Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete."
Utdrag ur SFS 2010:1064
"Mål
För ämneslärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som ämneslärare i den verksamhet som utbildningen avser. Studenten ska även visa kunskap och förmåga för annan undervisning för vilken examen enligt gällande föreskrifter kan ge behörighet.
Kunskap och förståelse
För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i årskurs 7–9 ska studenten
– visa sådana ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen, inbegripet såväl överblick över ämnesstudiernas huvudområde som fördjupade kunskaper inom vissa delar av detta område och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.
För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan ska studenten
– visa sådana ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen, inbegripet såväl brett kunnande inom ämnesstudiernas huvudområde som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av detta område och fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.
För ämneslärarexamen ska studenten också
– visa sådana kunskaper i didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för den verksamhet i övrigt som utbildningen avser samt visa kännedom om vuxnas lärande,
– visa fördjupad kunskap om vetenskapsteori samt kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, och visa kunskap om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen,
– visa sådan kunskap om barns och ungdomars utveckling, lärande, behov och förutsättningar som krävs för den verksamhet som utbildningen avser,
– visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,
– visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, läroplansteori och olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kännedom om skolväsendets historia, och
– visa fördjupad kunskap om bedömning och betygsättning.
Färdigheter och förmåga
För ämneslärarexamen ska studenten
– visa fördjupad förmåga att skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas,
– visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom ämnen, ämnesområden och ämnesdidaktik,
– visa förmåga att ta till vara elevers kunskaper och erfarenheter för att stimulera varje elevs lärande och utveckling,
– visa förmåga att tillämpa sådan didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för den verksamhet i övrigt som utbildningen avser,
– visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling,
– visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra hantera specialpedagogiska behov,
– visa förmåga att observera, dokumentera och analysera elevers lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål och att informera och samarbeta med elever och deras vårdnadshavare,
– visa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna,
– visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av elever,
– visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten, – visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten,
– visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna, och
– visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten utveckla färdigheter som är värdefulla för yrkesutövningen.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För ämneslärarexamen ska studenten
– visa självkännedom och empatisk förmåga,
– visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot elever och deras vårdnadshavare, – visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen, samt en hållbar utveckling, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet. ”
För ämneslärarexamen vid Malmö högskola ska studenten också
– visa kunskap om och förmåga att beakta innebörden av interkulturalitet, medborgerlig bildning samt lärande för hållbar utveckling i pedagogisk yrkesverksamhet,
– visa kunskap om och förmåga att beakta sambandet mellan det ämnesspecifika språket och elevers kunskapsutveckling ur ett första- och andraspråksperspektiv.

Examen

Ämneslärarexamen.

Examen förutsätter ämnesutbildning motsvarande förkunskapskraven.
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 (180, 240 eller 270 högskolepoäng) eller Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (210, 300 eller 330 högskolepoäng).
Ämneslärarexamen avläggs på grundnivå eller avancerad nivå och uppnås efter att studenten uppnått erforderliga examensmål och poängkrav enligt förordning om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen (SFS 2011:686).
I examensbeviset anges de kurser som inräknas i examen samt titel på det självständiga arbetet.

Övrigt

Föreskrifter
I respektive kursplan framgår de förkunskapskrav som krävs för uppflyttning inom programmet.
För att äga tillträde till studier på utbildningens tredje termin ska minst 45 högskolepoäng inom programstudierna vara godkända.
För att äga tillträde till kurs i verksamhetsförlagd utbildning ska närmast föregående kurs i verksamhetsförlagd utbildning vara godkänd.
Student äger endast rätt till ett omtentamenstillfälle för kurs i verksamhetsförlagd utbildning.
Examensarbetet ska vara förberett för elektronisk publicering.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Lärande och samhälle.

Mer information om utbildningen

Studievägledning LS,

Anmälan

30 augusti 2021 Dagtid 100% Malmö Öppnar för anmälan 15 mars 2021.

31 augusti 2020 Dagtid 100% Malmö

02 september 2019 Dagtid 100% Malmö