Utveckling, lärande och specialpedagogik

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: UV201C-Sociala relationer, demokrati och pedagogiskt ledarskap eller UV205C-Sociala relationer, konflikthantering och pedagogiskt ledarskap.

Denna kurs ges som en del av program:

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2018, vår 2018, vår 2017, vår 2016, vår 2015

Kurskod:
UV202C version 1,6
Engelsk benämning:
Development, learning and special education
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
09 december 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
19 januari 2015
Ersätter kursplan fastställd:
05 november 2014

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: UV201C-Sociala relationer, demokrati och pedagogiskt ledarskap eller UV205C-Sociala relationer, konflikthantering och pedagogiskt ledarskap.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 samt gymnasieskolan.
I kursen ingår 9 högskolepoäng studier inom utbildningsvetenskaplig kärna.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna, i relation till yrkesutbildning, ska utveckla grundläggande kunskaper om utveckling, lärande och specialpedagogik. Vidare ska studenterna fördjupa sin förmåga att problematisera samspelet mellan lärandepraktiker, lärares förhållningssätt och individens lärande. Kursen syftar också till att studenterna ska utveckla sin förmåga att analysera och utveckla lärandesituationer som gynnar alla elever oberoende av förutsättningar och levnadsvillkor, samt kunna utforma en pedagogisk utredning för elever i behov av särskilt stöd

Innehåll

Kursens huvudteman är lärande och utveckling i ett specialpedagogiskt perspektiv. Studenterna definierar och utvecklar förståelse för ett relationellt förhållningssätt och elevers delaktighet i en inkluderande skola. Studenterna analyserar olika perspektiv på lärande utifrån lärande- och utvecklingsteorier samt ger exempel på hur dessa kan kombineras på ett sätt som gynnar alla elever oavsett förutsättningar och villkor. Studenterna problematiserar kategoriseringar av elever i svårigheter samt begrepp, fenomen och aktuell forskning rörande normalitet och avvikelse. Aktuell forskning om språkutveckling, läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter behandlas och problematiseras utifrån såväl kognitiva som sociokulturella perspektiv. Dessutom diskuteras och exemplifieras hur utvecklande lärandemiljöer kan utformas för elever som har svenska som sitt första eller sitt andra språk. Frågor om samverkan på olika nivåer belyses genom att studenterna granskar, utformar och ger varandra respons på pedagogisk utredning med utgångspunkt i praktisk erfarenhet, verksamhetsförlagd utbildning, utredningar, forskning och styrdokument.

I kursen bearbetas och fördjupas studenternas erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

 • problematisera och exemplifiera tänkbara konsekvenser utifrån medvetna val av praktiskt-pedagogiska förhållningssätt med stöd i olika lärande-och utvecklingsteorier samt hur dessa kan utgöra utgångspunkter för att skapa lärandesituationer som gynnar alla elever
 • redogöra för hur läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter kan uppkomma och gestalta sig för elever som har svenska som sitt första eller sitt andra språk samt ge exempel på hur utvecklande lärandemiljöer kan utformas för elever i behov av särskilt stöd
 • utforma en pedagogisk utredning där denna relateras till individ-, grupp- och skolnivå samt argumentera för betydelsen av samverkan med elever, vårdnadshavare och elevhälsan
 • formulera och reflektera över en fråga som berör det specialpedagogiska området med utgångspunkt i skönlitteratur, aktuell forskning, styrdokument samt partnerskolans handlingsplaner.

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av föreläsningar, seminarier, lärplattformar på nätet, grupparbete och individuella muntliga och skriftliga arbeten. Kursens genomförande bygger på att studenterna deltar i ett aktivt kunskapsbyggande med kurskamrater och lärare genom att aktivt bidra med egna erfarenheter, reflektioner, tolkningar och perspektiv. Studenterna förutsätts ta initiativ till responsarbete och arbetsmöten av olika slag.

Bedömningsformer

Prov 1: Seminarium med presentationsunderlag (Seminar with Presentation), 4 hp

I detta prov bedöms lärandemål 1, 2 & 4

Kriterier för betyget Godkänd

 • En fråga som tydligt berör det specialpedagogiska området och dess praktisk-pedagogiska perspektiv på undervisning belyses med stöd i adekvat forskning och utifrån relevanta styrdokument och med exempel hämtade från skönlitteratur och partnerskolans handlingsplaner.
 • Olika lärande- och utvecklingsteorier exemplifieras och problematiseras som utgångspunkter för lärandesituationer som gynnar alla elever.
 • Adekvata teoretiska begrepp används för att redogöra för och reflektera över hur läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter kan uppkomma och gestalta sig för elever som har svenska som sitt första eller sitt andra språk samt ge exempel på hur utvecklande lärandemiljöer kan utformas för elever i behov av särskilt stöd.
 • Presentationsunderlaget utmärks av god disposition, korrekt språkbruk samt korrekt referenshantering.
 • Presentationen och den efterföljande debatten klargör och fördjupar förståelsen av de praktisk-pedagogiska konsekvenserna i skolmiljön.

Kriterier för betyget Väl godkänd utöver kriterierna för betyget Godkänd

 • Paper och presentation utmärks av mycket god disposition och språkbehandling.
 • Paper och presentationen utmärks av ett nyanserat, analytiskt och dialogiskt förhållningssätt.

Prov 2: En pedagogisk utredning med analys som presenteras i seminarium samt en individuell text. (Action Plan and a Reflective Text), 5 hp

I detta prov bedöms lärandemål 1 & 3

Kriterier för betyget Godkänd

 • I diskussion och analys av pedagogisk utredning formuleras argument för samverkan mellan olika parter samt relateras till olika nivåer i skolorganisationen.
 • Adekvata teoretiska begrepp används i reflektion över förhållningssätt och deras betydelse för elevers lärande och utveckling samt för det kommande läraruppdraget.
 • Kopplingen till styrdokument är tydlig och adekvat.
 • Den reflekterande texten utmärks av god disposition, korrekt språkbruk samt korrekt referenshantering.

Kriterier för betyget Väl godkänd utöver för betyget Godkänd

 • Diskussion och reflektion utmärks av en nyanserad och problematiserande hållning vilket innebär att olika perspektiv behandlas med analytisk skärpa.
 • Resonemang om förhållningssätt fördjupas av en reflekterande och problematiserande hållning såväl till den egna praktiken som yrkesrollen.
 • Den reflekterande texten utmärks av mycket god disposition och språkbehandling.

För att erhålla betyget Väl godkänd på kursen krävs betyget Väl godkänd på båda proven.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

de Boer, Anke, Pijl, Sip Jan & Minnaert, Alexander (2012). Students’ Attitudes towards Peers with Disabilities: A review of the literature, International Journal of Disability, Development and Education, 59(4), 379-392
Erdis, Mare (2011). Juridik för pedagoger. Lund: Studentlitteratur (172 s.)
Hajer, Maaike & Meestringa, Theun (2010). Språkinriktad undervisning: en handbok. Stockholm: Hallgren & Fallgren (valda delar ca 100 s.)
Hugo, Martin (2011) Från motstånd till framgång: att motivera när ingen motivation finns. Stockholm: Liber. (s.124)
Illeris, Knud (2007). Lärande. Lund: Studentlitteratur. ( 2:a uppl.: kap.8, 9, 10)
Jakobsson, Inga-Lill & Lundgren, Marianne (2013). Samverkan kring barn och unga i behov av särskilt stöd. Stockholm: Natur & Kultur. (135 s.)
Lindstedt, Inger (2013) Textens hantverk: om retorik och skrivande. Lund: Studentlitteratur (157 s.)
Lundberg, Ingvar & Sterner, Görel (2009). Dyskalkyli - finns det? Aktuell forskning om svårigheter att förstå och använda tal. Göteborg: nationellt centrum för matematikutbildning. (100 s.)
Lundgren, Ulf P., Säljö, Roger & Liberg, Caroline (red.) (2012). Lärande skola bildning – grundbok för lärare. Stockholm: Natur och Kultur (2:a uppl.: kap. 5, 7,8, 11 samt 14, 3.a uppl.: 6, 8 – 10, 14)
Mossige, Margunn; Røskeland, Marianne & Skaathun, Astrid (2009). Flera vägar mot mål. Läs- och skrivsvårigheter i gymnasieskolan. Stockholm: Liber AB. (204 s.)
Salameh, Eva-Kristina, red. (2012). Flerspråkighet i skolan – språklig utveckling och undervisning. Stockholm: Natur och Kultur (kap. 1-4)
Skolverket. (2014). Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram
www.skolverket.se
Dessutom tillkommer artiklar, avhandlingar och skönlitteratur samt aktuella styrdokument.

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Lärande och samhälle.

Mer information om utbildningen

Annika Cederberg-Scheike, Kursansvarig
Telefon: 040-6658137
Monica Roth Mirenhart, studieadministratör
Telefon: 040-6658394